تعرفه نصب اتحادیه سال نود و هشت

تعرفه نصب تهران سال نود و هشت

تعرفه نصب شهرستان سال نود و هشت

1370000 تومان

1190000 تومان

910000 تومان

نصب دوربین آنالوگ تا 3 متر 60000 تومان

نصب دوربین  آنالوگ بالای 3 متر 85000 تومان


نصب دوربین گردان دربستر آنالوگ 210000 تومان


راه اندازی دستگاه آنالوگ تا 16کانال 100000تومان

راه اندازی دستگاه هر کانال اضافی 15000 تومان


نصب دوربین شبکه تا 3 متر 75000 تومان


نصب دوربین شبکه بالای 3متر 95000 تومان


نصب دوربین شبکه گردان 200000 تومان


راه اندازی دستگاه شبکه تا 16 کانال 200000 تومان


راه اندازی هر کانال شبکه اضافی 20000 تومان


انتقال تصویر (اینترنت) 130000 تومان


انتقال تصویر (لوکال) 50000 تومان


نصب و تجهیز رک شبکه (هر یونیت) 10000 تومان


نصب پچ پنل شبکه (هر پورت ) 5000 تومان


نصب سویچ شبکه ( هر پورت) 5000 تومان


نصب فیش تصویر 2000 تومان


تهیه پشتیبان 50000 تومان


کابل کشی هر متر 1000 تومان


کانال کشی هر متر 1500 تومان


لوله کشی هر متر 1500 تومان


نصب باکس بارانی 5000 تومان


نصب مبکروفون 25000 تومان


طراحی پروژه به ازای هر دوربین 50000 تومان


نصب دوربین آنالوگ تا 3 متر 45000تومان

نصب دوربین  آنالوگ بالای 3 متر 65000 تومان


نصب دوربین گردان دربستر آنالوگ 150000 تومان


راه اندازی دستگاه آنالوگ تا 16کانال 150000تومان

راه اندازی دستگاه هر کانال اضافی 15000 تومان


نصب دوربین شبکه تا 3 متر 75000 تومان


نصب دوربین شبکه بالای 3متر 95000 تومان


نصب دوربین شبکه گردان 150000 تومان


راه اندازی دستگاه شبکه تا 16 کانال 200000 تومان


راه اندازی هر کانال شبکه اضافی 20000 تومان


انتقال تصویر (اینترنت) 120000 تومان


انتقال تصویر (لوکال) 50000 تومان


نصب و تجهیز رک شبکه (هر یونیت) 10000 تومان


نصب پچ پنل شبکه (هر پورت ) 5000 تومان


نصب سویچ شبکه ( هر پورت) 5000 تومان


نصب فیش تصویر 2000 تومان


تهیه پشتیبان 50000 تومان


کابل کشی هر متر 1200 تومان


کانال کشی هر متر 1500 تومان


لوله کشی هر متر 2500 تومان


نصب باکس بارانی 5000 تومان


نصب مبکروفون 20000 تومان


طراحی پروژه به ازای هر دوربین 50000 تومان


نصب دوربین آنالوگ تا 3 متر 40000 تومان

نصب دوربین  آنالوگ بالای 3 متر 60000 تومان


نصب دوربین گردان دربستر آنالوگ 120000 تومان


راه اندازی دستگاه آنالوگ تا 16کانال 120000تومان

راه اندازی دستگاه هر کانال اضافی 15000 تومان


نصب دوربین شبکه تا 3 متر 65000 تومان


نصب دوربین شبکه بالای 3متر 75000 تومان


نصب دوربین شبکه گردان 180000 تومان


راه اندازی دستگاه شبکه تا 16 کانال 180000 تومان


راه اندازی هر کانال شبکه اضافی 20000 تومان


انتقال تصویر (اینترنت) 100000 تومان


انتقال تصویر (لوکال) 50000 تومان


نصب و تجهیز رک شبکه (هر یونیت) 10000 تومان


نصب پچ پنل شبکه (هر پورت ) 5000 تومان


نصب سویچ شبکه ( هر پورت) 5000 تومان


نصب فیش تصویر 2000 تومان


تهیه پشتیبان 50000 تومان


کابل کشی هر متر 1000 تومان


کانال کشی هر متر 1500 تومان


لوله کشی هر متر 2000 تومان


نصب باکس بارانی 5000 تومان


نصب مبکروفون 25000 تومان


طراحی پروژه به ازای هر دوربین 50000 تومان


جمع تقریبی برای 8 دوربین در پروژه استاندارد